04 Marca 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO ZA ROK OBROTOWY 2017 I 2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO ZA ROK OBROTOWY 2017 I 2018

Zgodnie z uchwałą Komisji Rewizyjnej PZKol z dnia 29.02.2024 r., Polski Związek Kolarski zaprasza firmy audytorskie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego Polskiego Związku Kolarskiego za rok obrotowy 2017 i 2018

 

Wymagany termin przeprowadzenia badania oraz złożenia sprawozdania z badania - do dnia 31 lipca 2024 r.

 

Zainteresowane firmy audytorskie proszone są o złożenie lub przesłanie ofert w terminie do dnia 29.03.2024 r. Oferty prosimy przesyłać na adres email c.jedlinski@pzkol.pl w tytule wiadomości „Oferta na badanie sprawozdania finansowego”, lub w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego”, przesłanej na adres: Polski Związek Kolarski, ul. Andrzeja 1, 05-800 Pruszków

 

Warunki badania sprawozdania finansowego:

 

 1. badaniu podlegać będzie: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa i objaśnienia, rachunek przepływów pieniężnych;
 2. zapewnienie udziału w badaniu kluczowego biegłego rewidenta posiadającego doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych stowarzyszeń sportowych
 3. pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po wykonaniu usługi, w terminie 14 dni od daty złożenia faktury przez Wykonawcę umowy;                                                                                                                                                                                                                               

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Informację o oferencie, w tym:
 • nazwę firmy i siedzibę firmy audytorskiej,
 • formę prowadzenia działalności (aktualny odpis z właściwego rejestru),
 • wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru ewidencyjnego i daty wpisu,
 • wpis do rejestru biegłych rewidentów wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego badanie;
 1. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że firma audytorska jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
 2. Cenę jednostkową netto plus podatek vat za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy  2017,2018
 3. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
 4. Wskazanie metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego, z uwzględnieniem udziału w inwentaryzacji;
 5. Projekt umowy na badanie sprawozdania finansowego.