16 Kwietnia 2021

Informacja ws zdolności do uprawiania dyscypliny sportowej.

Informacja  ws  zdolności  do  uprawiania  dyscypliny  sportowej.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przedłużenia ważności badań lekarskich ze względu na stan epidemii, informujemy, że badania lekarskie zawodników ważne są do okresu wskazanego w orzeczeniu lekarskim.

Polski Związek Kolarski informuję, że badania lekarskie zawodników ważne są do okresu wskazanego w orzeczeniu lekarskim lub przez rok czasu od daty jego wydania, jeżeli czas ważności nie został w orzeczeniu wskazany.

Ustawa z dnia 31marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, mówi w artykule 31m.1.:
Art.31m.1. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Wyżej wymieniony artykuł, nie wymienia orzeczeń w badaniach lekarskich sportowców.
Badania zawodników, są za każdym razem odrębnym orzeczeniem o zdolności lub nie, do trenowania i startu w zawodach w danej dyscyplinie sportu. Nie są to badania wstępne, okresowe lub kontrolne.
W związku z tym Polski Związek Kolarski stoi na stanowisku, że artykuł ten, nie znajduje zastosowania w przypadku orzeczeń lekarskich zawodników.

Informujemy i przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego, badania lekarskie zawodników, mogą wydawać nie tylko lekarze specjaliści medycyny sportowej, ale np. też lekarze rodzinni, a ważności takich orzeczeń, może wynosić do roku czasu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 roku

 https://www.pzkol.pl/pobierz/6443/s/6443_rozporzadzenie_ministra_zdrowia_z.pdf

Przypominamy o dotychczasowych przepisach dotyczących badań lekarskich dla sportowców-amatorów:

1. Oprócz orzeczeń wydawanych przez przychodnie sportowo - lekarskie istnieje możliwość wydawania orzeczeń lekarskich przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) i posiadanej dokumentacji medycznej dla dzieci i młodzieży do 19 roku życia.

2. W przypadku zawodników pomiędzy 19 a 23 rokiem życia orzeczenie może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej.

W obu powyższych przypadkach lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może skierować dzieci, młodzież i zawodników do lekarza specjalisty w celu wykonania wszelkich niezbędnych badań, jeżeli stwierdzi, że konieczne jest przeprowadzenie szerszych badań, niż wykonywanych podczas profilaktycznego badania lekarskiego.

Dodatkowo, co 6 miesięcy należy przeprowadzać uzupełniajace badania u zawodników do 16 roku życia, jeżeli wymaga tego stan ich zdrowia lub specyfika trenowanej dyscypliny sportowej.