05 Stycznia 2021

Polski Związek Kolarski ogłasza konkurs na stanowisko Trenera Kadry Narodowej - szosa U-23 (kadra mężczyzn).

Polski Związek Kolarski ogłasza konkurs na stanowisko Trenera Kadry Narodowej - szosa U-23 (kadra mężczyzn).

Pruszków, dnia 05.01.2021 r.
Polski Związek Kolarski ogłasza konkurs na stanowisko Trenera Kadry Narodowej
- szosa U-23 (kadra mężczyzn).

Nazwa: TRENER KADRY NARODOWEJ - SZOSA U-23 (kadra mężczyzn)

1. Główne zadania i obowiązki:

1) Przygotowanie reprezentacji Polski do startu w zawodach międzynarodowych - w tym Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy.
2) Przygotowanie i realizacja programu szkoleniowego, prowadzenie konsultacji i zgrupowań oraz udział w zawodach jako trener kadry narodowej.
3) Wiodący, aktywny udział w realizacji jednolitej koncepcji szkolenia centralnego wszystkich kategorii wiekowych w konkurencji szosa kadra mężczyzn.

2. Wymagania konieczne:

1) Wykształcenie wyższe.
2) Uprawnienia co najmniej trenera II klasy w kolarstwie.
3) Minimum pięcioletni staż pracy trenerskiej w kolarstwie.
4) Znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego.

3. Wymagania pożądane:

1) Doświadczenie szkoleniowe (trenerskie lub zawodnicze) związane z uczestnictwem w zawodach sportowych rangi Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub Igrzysk Olimpijskich.
2) Wieloletni dorobek w pracy szkoleniowej z grupami zawodowymi i zawodnikami najwyższej klasy europejskiej i światowej.

4. Wymagane dokumenty oraz opracowania i oświadczenia (na piśmie):

1) CV ze zdjęciem i list motywacyjny oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia trenerskie.
2) Przebieg i osiągnięcia w pracy trenerskiej.
3) Koncepcja zespołu szkoleniowego (trenerzy współpracujący, opieka medyczna i inne osoby niezbędne do realizacji zadań).
4) Ogólna koncepcja wieloletniego programu szkolenia - co najmniej do IO 2024.
5) Zobowiązanie do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
6) Aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność pracy na stanowisku trenera.
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Polskim Związku Kolarskim. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1
8) Oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, z wyjątkiem kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz kserokopii dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

5. Termin i miejsce składania ofert oraz dokumentów:

1) Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć lub nadesłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na trenera KADRY NARODOWEJ - SZOSA U 23 (kadra mężczyzn)” w terminie do 15.01.2021 r. na adres: Polski Związek Kolarski ul. Andrzeja 1, 05-800 Pruszków (w przypadku przesłania dokumentów pocztą lub kurierem wymagana data wpływu wniosku do Sekretariatu PZKol - 15.01.2021).
2) Nie będą rozpatrywane oferty składane przez pełnomocników w imieniu zainteresowanych trenerów oraz złożone po w/w terminie.

6. Procedura i przebieg konkursu:

1) 3-osobowa komisja konkursowa powołana przez Zarząd PZKol rozpatrzy nadesłane oferty w dniu 20.01.2021 i wyłoni kandydaturę na stanowisko trenera kadry narodowej i przedstawi je do rozpatrzenia Zarządowi Związku.
2) Komisja konkursowa, w przypadku braku odpowiednich kandydatów może wnioskować do Zarządu o unieważnienie konkursu.
3) Komisja konkursowa oraz Zarząd PZKol przed ogłoszeniem wyników konkursu może zaprosić wytypowanych kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.
4) Ostateczne wyniki konkursu ogłosi Zarząd PZKol.
5) Zarząd PZKol zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.